Svenska Pointer Klubben Stadgar (Ansluten till Svenska Kennelklubben)

Antagna 05.09.03 och 06.09.23 Fastställda 05.11.25

 

Inledning

SVENSKA POINTERKLUBBEN bildad 1903 är beteckningen för en ideell förening som ingår i SVENSKA KENNELKLUBBEN och skall som sådan arbeta för pointerns goda utveckling av jaktegenskaper, mentalitet och utseende samt dessutom verka för god jaktkultur och god viltvård.

Svenska kennelklubben (SKK) Hundägarnas Riksorganisation är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar benämnda medlemsorganisationer är länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna rasklubbar och ungdomsklubb.
Svenska Pointerklubben ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i klubben ingående rasen pointer.
Specialklubbens verksamhet omfattar pointerrasen för vilken delegering från SKKs
Centralstyrelse erhållits i samråd med Specialklubben.
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
I den mån stadgar för specialklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

§  1  mål
För Svenska Pointerklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom

att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar

att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av rasen

att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård

att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet

att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet

§  2  Verksamheten
För att nå uppsatta mål skall klubben

 • informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Pointerklubben – dess mål, organisation och arbetsformer.
 • informera om till klubben hörande ras och dess användningsområden.lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
 • aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.

 

 • utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
 • utforma regler för jaktprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKKs stadgar.
 • anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.

 

 • stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.
 • deltaga i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§  3  Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i klubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs
stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering eller  dressyr skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen
avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.

§  4  Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem

 

§  5  Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilken valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

 

§  6  Organisation
Klubbens högsta beslutande organ är årsmöte, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen.

Verksamheten utövas också inom Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA) och i lokala fågelhundklubbar enligt FA:s arbetsordning, se § 14.

§  7  Årsmöte
Mom. 1 Årsmöte, ordinarie och extra

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före juni månads utgång.

Extra årsmöte skall hållas om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger eller om revisorerna så yrkar. Extra årsmöte skall också hållas om minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna begär detta för uppgivet ändamål.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i medlemstidning eller på annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen.

Mom. 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av vice ordföranden eller av den som styrelsen utsett.

Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

 • Justering av röstlängden
 • Val av ordförande för mötet
 • Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet
 • Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
 • Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 • Fastställande av dagordningen
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 • Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 • Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 • Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
 • Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 • Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8
 • Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 • Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 • Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 – 17.
 • Övriga frågor, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 30 dagar innan årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt. Till ärendet skall styrelsen för behandling vid årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte finns medtaget under punkt 19, kan om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom. 3 Röstning
Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de angivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen behörigen undertecknad skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom. 4 Närvarorätt m.m.
Vid årsmötet har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokoll få anteckna en mot beslutet avvikande mening.

Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.

SKK:s verkställande direktör.

Av årsmötet vald ordförande för årsmötet.

Av årsmötet valda revisorer och revisorsuppleanter.

Av årsmötet valda ledamöter i valberedningen.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

§  8  Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Mom. 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och 6 ordinarie ledamöter, samt högst 4 suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller om röstetal saknas, i invald ordning.

Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom. 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat

 • Ansvara för klubbens avelsfrågor
 • Bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag
 • Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
 • Avge verksamhetsberättelse samt årsbokslut med balans och resultaträkning till ordinarie årsmöte
 • Utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige
 • Senast 30 dagar före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsbokslut med balans- och resultaträkningar till revisorerna
 • Senast en månad efter ordinarie årsmöte sända ett exemplar av verksamhetsberättelsen och årsbokslut samt revisorernas berättelse till SKK.
 • Det år ordinarie Kennelfullmäktige hålles anmäla klubbens delegater och suppleanter till SKK enligt SKKs anvisningar
 • Senast en månad efter ordinarie årsmöte till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
 • Tillsända SKK ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och årsmöte
 • Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar
 • Avge yttranden över av SKK till klubben hänskjutna ärenden
 • I övrigt sköta klubbens angelägenheter

§  9  Räkenskaper och revision

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från ett årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar  före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte.

§  10  Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två/tre år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

 

§  11  Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmötet samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.
Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§  12  Disciplinärenden
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

 

 

§  13 Force majeure
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planeras, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§  14  Samråd
I frågor av gemensamt intresse skall samråd ske mellan Svenska Pointerklubben och övriga klubbar för Brittiska Stående Fågelhundar som ingår i SKK.
Formerna för samråd och överlåtelse att hantera gemensamma angelägenheter är reglerade i arbetsordning för FA.

§  15  Stadgeändring
Förslag om ändring av dessa stadgar skall senast 31/12 ingivas till styrelsen, som därutöver till årsmötet avger utlåtande.
För stadgeändring erfordras att beslut därom fattas med ¾ av antalet röstberättigad på årsmötet eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie.
Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK.

§  16  Upphörande av klubben
Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmöte.
För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparag