Svenska Pointerklubbens Ordinarie Årsmöte
Sundsvall Lördagen 27 maj 2017

Dagordning

 • 1 Öppnandet
 • 2 Justering av röstlängd
 • 3 Val av mötesordförande
 • 4 Val av mötessekreterare
 • 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
 • 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 • 7 Fastställande av Dagordningen
 • 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
 • 9 Styrelsens arbete med avelsrådet
 • 10 Förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse
 • 11 Fastställande av balans och resultaträkning
 • 12 Ansvarsfrihet för styrelsen 2016
 • 13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017
 • 14 Styrelsens förslag till rambudget 2017
 • 15 Beslut om årsavgifter kommande år
 • 16 Val av ordförande på 1 år
 • 17 Val av styrelseledamöter på 2 år
 • 18 Val av suppleanter på 1 år
 • 19 Val av två revisorer samt två suppleanter på 1 år
 • 20 Val av valberedning
 • 21 Val av Hedenlundskommittén
 • 22 Beslut om omedelbar justering av punkterna §16 – §21
 • 23 Inkomna motioner – se nedan
 • 24 Hedenlundsmedaljen 2016 tilldelas
  Kennel Top Point, Bertil och Gull-MarieMårtensson
 • 25 Utmärkelser 2016
  Årets Pointer erövrades av Bjönnålia´s Jackpot äg Lisbeth Bodén
  Årets unghund erövrades av Gamekeeper´s Jäkel äg Kalle Stolt
  Nils Obels minnespros fjäll erövrades av Ohlsmyrens PMustang Sally äg Roland Ohlsson
  Skogis Leilas erövrades av Gamekeeper´s Jäkel äg Kalle Stolt
  Storetrut erövrades av Kalle Stolt
  Margrete bägaren erövrades av Lisbeth Bodén
 • 26 Övriga frågor
 • 27 Avslutning
Resultat Balans SPK 2016

Revisionsberättelse spk 2016

Motioner
 • Eva Perman
  Då det i dagslägen inte finns några generella regler för uttagning till bl.a Nordisk pointermatch, det finns ett behov för tydliga regler. Dels för att slippa missförstånd och diskussioner samt godtyckliga uttagningar.
  Förslaget är
  3 p för 1 ÖKL
  4 p för 1 SKL m CK
  3 p för 2 SKL m CK
  2 p för 3 SKL m CK
  2 p för 1-3 SKL utan CK
  Samma provtyp hösten före x2
  samma prov vinter före x1
  samma höst inte samma typ x1
  samma provtyp samma höst x3Att regler och inbjudan tydliggörs för att alla medlemmar ska få information samt att de som är intresserade ska kunna förbereda sig. Poängsumman läggs upp löpande på hemsida från att jaktproven startar tills en vecka innan matchen ska gå.
  Ägaren till hunden meddelar sina premier, vill man inte deltaga avsäger man sig sin plats och nästa hund på listan går in.
  /Eva Perman
 • Jenny Bodell
  Förslag av utdelning av ett diplom till alla Pointrar som uppnått Elithundstatus
  Bakgrund
  För att motivera förare/ägare av engelsk pointer att meritera sina hundar samt ha känd höftledsstatus på så många individer som möjligt föreslår jag följande motion.För att uppnå Elithundstatus (förslag på regler)
  Alla hundar som uppnått följande meriter på sina pointrar:
  1 ÖKl på jaktprov (Skog, fjäll & Fält)
  Excellent på utställning
  A eller B på höftledsstatus

  Ansökan bör komma in till Svenska Pointerklubbens styrelse och uppnår inviden ovanställda meriter så delas ett diplom ut och publiceras på hemsidan.
  /Jenny Bodell

 • Ola Johansson, Lars Nilsson, Peter Backe
  Även sänt till Svenska Gordonsetterklubben, Svenska Irländska Setterklubben och Svenska Setterklubben för Engelsk Setter
  Bakgrund.
  Officiellt SM (samt Fjällpokal) på fjäll, vinter och höst anordnas varje år av de fyra nordligaste klubbarna. Detta har skett med blandad framgång och olika förutsättningar år från år beroende på fågeltillgång i markerna samt ändrade regler.Beskrivning
  Vi vill lämna förslag som förbättrar förutsättningarna att arrangera bra och kvalitativa prov. Vi lämnar två olika förslag för årsmötet att ta ställning till, beroende på om proven skall ambulera eller permanentas.
  Vid ambulerande prov föreslås att klubbarna ÖNFK och SNFK samt att VBF och NNFK samarbetar om proven vartannat år. Alltså år1 har ÖNFK och SNFK höst SM (FP) dessa klubbar bestämmer då sinsemellan var provet är lämpligast att förlägga, samma år har VBF och NNFK vinter SM (FP), för att året därefter skifta årstid mellan klubbarna. Det ekonomiska ansvaret kan varje år delas mellan klubbarna i fall det är lämpligt att förlägga proven på marker hos bara den ena klubben under fler år.

  Vid permanenta provmarker vill vi framhålla att Abisko är det överlägset bästa provområdet för vinterprov. Historiskt så startades proven i Abisko i mitten av 1980 talet och blev sedermera permanentat som SM. Under dessa år hölls det mellan tre och fem kvalpartier samt även kvalitetsklasser under samma dag. Abisko har inga bekymmer att hantera sex till sju partier samma dag om det behövs, logistiken är en klar fördel gentemot andra marker då endast två av dessa behöver skotertransport och övriga startar från vägen. På samma sätt har Bruksvallarna de bästa förutsättningarna att arrangera stora höstprov.

  Vi yrkar att
  Årsmötet tar beslut angående nedanstående förslag

  1. I första hand ambulerande SM (FP) prov vartannat år ÖNFK och SNFK, vartannat år VBF och NNFK.
  2. I andra hand permanenta prov Höst SM (FP) Bruksvallarna. Vinter SM (FP) Abisko.

  /Ola Johansson, Lars Nilsson och Peter Backe

Slut på motioner